Ajutor pentru Liliana Bezvolev

de Sfanta Irina

 • 40,000

  necesari
 • 4,096

  donati
 • 0

  zile ramase
 • Target Date

  campania se finalizeaza
Donati :
10.24%
Campanie finalizata
Voluntari, Judetul Ilfov, România

Sfanta Irina

4 Campanii | 0 Campanii apreciate

Despre

Despre campanie

 

Dragii nostri,
Cu regret va anuntam ca doamna Liliana Bezvolev a trecut ieri la Domnul…
Transmitem condoleante familiei si ne rugam ca Dumnezeu sa ii intareasca in aceasta trista incercare cu nadejdea Invierii, iar dumneavoastra tuturor va multumim pentru implicare si pentru donatiile facute pentru dansa.
Sa nu o uitam in rugaciunile noastre…
De ieri campania este inchisa oficial.
Dumnezeu sa o odihneasca!

20.03.2019

În 2010 am fost diagnosticată cu neoplasm mamar stâng G2 pT2pN, din clipa aceea a trebuit să învăț și să trăiesc o altă viață, una diferită de cea de până acum. Să suport durerile fizice cauzate de operație, chimioterapie, radioterapie și tratamentele hormonale. În prima seară am plâns, mi-am descărcat sufletul într-un monolog dureros cu Dumnezeu. Era prea mult pentru mine, trebuia să trăiesc să-mi cresc cele doua fete, să-mi ajut fata cea mare care dintr-o eroare medicală la naștere s-a ales cu o hemipareză pe partea dreaptă, hidrocefalie și cu o întârziere de vorbire fiind cu mult sub nivelul copiilor de vârsta ei. Iar cum să cad eu? Eu, care am făcut aproape totul să-mi recuperez copilul, iar când mai aveam atât de puțin, când toți doctorii se minunau pentru cât de mult s-a recuperat, să cad.. Dintr-o dată viața mea era fără sens, toate visele mele au dispărut. Cu lacrimi pline de durere am început să mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere să trec și peste asta. Cu o forță venită de la Dumnezeu m-am uitat la familia mea le-am văzut teama, suferința din suflet și mila lor.. Au urmat zile destul de grele pentru mine…chimioterapie, pierdere părului, hormonoterapia care au fost greu de suportat. Imunitatea mi-a scăzut atât de tare că era suficient să deschid frigiderul să răcesc. Ca să rezist tratamentelor și să-mi ridic imunitatea am luat diverse suplimente naturale destul de costisitoare pentru mine. Sotul muncea din greu să ne poată susține financiar. Chiar dacă îi era destul de greu nu s-a văitat niciodată, avea un singur scop, să fiu eu sănătoasă. In 2010 I was diagnosed with left breast cancer G2 pT2pN, from that moment I had to learn and live another life, different from the one so far. I support physical pain caused by surgery, chemotherapy, radiotherapy and hormonal treatments. The first night I cried, I unloaded my soul into a painful monologue with God. It was too much for me, I had to live to raise my two daughters, to help my big girl who, from a medical mistake at birth, has a hemiparesis on the right side, hydrocephalus and with a delay of speech being behind other children of her age. And how can I fall? I, who almost did everything to get my child recovered, and when I had so little, when all the doctors marveled for how much she recovered, to suddenly fall .. All at once my life was meaningless, all my dreams they disappeared. With painful tears I began to pray to God to give me the power to go over it. With a force from God I looked at my family I saw fear, suffering from their hearts and mercy .. It was days that were quite heavy for me … chemotherapy, hair loss, hormone therapy that was hard to bear. Immunity has so low that it was enough just to open the refrigerator door to get a cold. In order to resist the treatments and to get my immunity back, I took various natural supplements quite expensive for me. My husband worked hard to support us financially. Even if it was hard for him he didn’t complain, he had only one purpose, me to be healthy.

 

Din momentul în care am început tratamentele, nu am mai putut să mă mai ocup de recuperarea copilului, iar să plătesc un kinetoterapeut, o doamnă să poată face lecții zi de zi cu ea nu mi-am permis. A trebuit să aleg între viața mea și recuperarea ei. Mă durea sufletul când o vedeam, plângeam foarte des pentru neputința mea, tot ceea ce mai puteam să mai fac era doar să mă rog.

Cu timpul am învățat să accept tot ceea ce era nou în viața mea, chiar și tratamentele cu efectele lor secundare și extrem de puține beneficii. Cu un zâmbet vag și cu o nouă credință în suflet mi-am dat seama că totul depindea numai de mine, că trebuia să lupt pentru familia mea și să le zâmbesc indiferent cum mă simțeam.

În 2014, în urma unor investigații făcute de urgență din cauza unor dureri greu de suportat la bazin și coloană, dureri care m-au pus la pat, am aflat cu stupoare că aveam metastaze osoase (cap, torace, pelvis și abdomen). Vestea mi-a picat ca un fulger. Mii de gânduri se răscoleau și se zbăteau în mine. De ce eu? De ce tocmai acum? Lacrimile îmi spălau obrajii, era prea mult pentru mine… deodată în sufletul meu a înflorit dorința să-mi îndeplinesc obiectivul stabilit pe vremuri și să-mi recuperez copilul iar pentru asta trebuia să lupt. Doctorii, pe lângă tratamentele destul de greu de suportat, au uitat însă să-mi dea o șansă, una mica la viată, mi-au spus că mai am doar două luni de trăit. Soțul era disperat, copiii nu înțelegeau ce se întâmplă, iar eu mă rugam din tot sufletul la Dumnezeu să mă ajute. De atunci am învățat să mă bucur de viață așa cum este ea, am învățat să trăiesc cu dureri, am învățat să-mi fac familia să zâmbească și să meargă duminica la biserică pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu că m-a lăsat lângă familia mea.

În luna dec. 2016 boala iar m-a pus la pat, de data aceasta cancerul a plecat mai departe (picioare și brațe), piciorul stâng mă durea foarte tare, frica iar a pus stăpânire pe toată familia, am ajuns să cântăresc 40 de kg, arătam ca un schelet. Din cauza durerilor, nu dormeam iar de la tratamente vomitam și făceam febră. Chiar dacă îmi era din ce în ce mai rău am început să mă rog mai mult, toți aveau grijă de mine, copiii îmi aduceau de mâncare (când soțul era plecat) să mă spele și să-mi pună plosca. Nu vă spun cât de greu îmi era, dar nu aveam altă soluție. În acele clipe cu lacrimi în ochi le-am promis că o să lupt cât pot eu de mult să rămân lângă ei… Au urmat iar chimioterapie, radioterapie, zometa, hormonoterapie, plus tratamente naturiste de tot felul.

Într-un mod miraculos ușor, ușor am început să mă simt din ce în ce mai bine, să mai pun câteva kg pe mine, să învăț să merg cu căruciorul, apoi cu cârjele, să-mi scadă markerii tumorali de la 1987 la 235 și să merg fără să mă sprijin de nimic. Doctorilor nu le venea a crede… Dumnezeu a fost și de data aceasta cu mine.

În tot acest timp prof. dr. Pavel Chirilă m-a susținut din toate punctele de vedere (spiritual, cu tratamente și moral), este omul prin care lucrează Dumnezeu, omul care iți spune că doar Dumnezeu știe câte zile mai are omul de trăit, este omul care m-a încurajat de cate ori simțeam că nu mai pot, un om cum rar întâlnești iar pentru asta mă rog la Dumnezeu să trăiască mulți ani sănătoși.

De câteva luni situația a început să scape de sub control, markerii tumorali au început să crească spectaculos, corpul nu mai răspunde la chimioterapie și durerile să mă pună la pat. Au trecut 4 ani și 8 luni de când am metastaze, dar mi-am propus că indiferent de cuvintele scrise pe o foaie de hârtie sau ce doctor a pus parafa, în mine încă mai stă puterea de a le schimba și să lupt mai departe.

Din păcate timpul este în defavoarea mea, pe lângă durerile greu de suportat din cauza metastazelor osoase, marți 13 noiembrie 2018 am primit rezultatul la RMN, un rezultat greu de acceptat… metastaze cerebrale. Nu mă rog pentru o viață ușoară, mă rog să-i rezist greutăților ei.

Trebuie să găsesc calea de-a merge mai departe și să mă vindec, iar pentru asta am nevoie de sprijinul tuturor. Din păcate costurile tratamentului din Germania țintit pe boala mea care m-ar ajuta să mă tratez se ridică la suma de 40.000 euro, o suma care este mult prea mare pentru venitul meu.

From the moment I started the treatments, I could no longer take care of the child’s recovery, and to pay a physical therapist, a lady that could do lessons day by day with her, I could not allow. I had to choose between my life and her recovery. My heart was hurt when I saw her, I was crying very often for my helplessness, all I could do was just pray.
Over time I learned to accept everything that was new to my life, even treatments with their side effects and very few benefits. With a vague smile and a new belief in my soul, I realized that everything depended only on me, that I had to fight for my family and smile at them no matter how I felt.In 2014, as a result of urgency investigations due to great pain in the pool and column, the pains that put me in bed, I was stunned that I had bone metastases (head, thorax, pelvis and abdomen). The news dropped like a lightning. Thousands of thoughts were shaking and wrestling in me. Why me? Why exactly now? Tears washed my cheeks, it was too much for me … suddenly my heart flourished my desire to meet my established goal in the old days and get my child recovered and for that I had to fight. The doctors, in addition to the treatments hard enough to bear, forgot to give me a chance, a little one to live, they told me that I only had two months to live. My husband was desperate, the children did not understand what was going on and I was praying to God for help. Since then I have learned to enjoy life as it is, I have learned to live with pain, I have learned to make my family smile and go to church Sunday to thank God for leaving me next to my family.In the month of December, 2016 illness put me to bed, this time the cancer went further (legs and arms), my left leg hurt me very hard, the fear got the whole family, I came to weight 40 kg, I looked like a skeleton. Because of the pain, I couldn’t sleep and due to the treatments I vomited and had high fever. Even though I was getting worse I started to pray more, everyone was taking care of me, the children were giving me food (when my husband was gone), they washed me. I’m not telling you how hard it was, but I did not had another solution. In those moments with tears in my eyes I promised them that I would fight as long as I could to stay with them … It followed again chemotherapy, radiotherapy, Zometa, hormone therapy, plus natural treatments of all kinds.In a slightly miraculous way, I began to feel better, to put a few pounds on me, to learn to go with the trolley, then with the crutches, to lower my tumor markers from 1987 to 235 and walk without support. Doctors could not believe it … God was with me this time again.Throughout this time Prof. Dr. Pavel Chirila has supported me from all points of view (spiritually, with treatments and moral), is the man through whom God works, the man who tells you that God only knows how many days the man has to live is the man who encouraged me how many times I felt I could not, a man you rarely meet, and for that I pray to God for him to live many healthy years.For a few months, the situation began to get out of control, tumor markers began to grow spectacularly, the body no longer responding to chemotherapy and the pains to get me to bed. It has been 4 years and 8 months since I metastasized, but I have promised myself that regardless of the words written on a sheet of paper or what doctor said, there still remains the power to change and fight them.Unfortunately, time is in my detriment, besides the pains that are hard to bear because of bone metastases, on Tuesday, November 13, 2018, I received the result of MRI, a result that was hard to accept … brain metastases. I do not pray for an easy life, I’m just trying to resist.I have to find the way forward and to heal, and for that I need the support of all. Unfortunately, the cost of treatment in Germany for my illness that would help me treat me rise to amount of 40,000 euros, an amount that is too high for my income. 

 

 

CONTURI PENTRU DONATII

FUNDATIA SFANTA IRINA

STR. EROU, MIRCEA, MARINESCU, NR.3, VOLUNTARI, ILFOV, COD POSTAL 077190

cod de identificare: 10667150

CONT LEI: RO57WBAN25110000A2064936

CONT EURO: RO51WBAN25110220A2064936

COD SWIFT:WBANRO22

DESCHIS LA INTESA SANPAOLO SUCURSALA VICTORIEI, CALEA VICTORIEI,NR 155, BL.D1, SECTOR 1, BUCURESTI

Va rugam sa specificati in descriere „Ajutor pentru Liliana Bezvolev”. Va multumim!

DONATIONS ACCOUNTS

FOUNDATION SFANTA IRINA

3 EROU MIRCEA MARINESCU Str., VOLUNTARI, ILFOV, zip code 077190

Identification code: 10667150

ACCOUNT LEI: RO57WBAN25110000A2064936

ACCOUNT EURO: RO51WBAN25110220A2064936

SWIFT CODE:WBANRO22

OPEN AT INTESA SANPAOLO – VICTORIEI, 155 VICTORIEI WAY, BL.D1, SECTOR 1, BUCHAREST

 

Please specify in the description „Help for Liliana Bezvolev”. Thank you!

 

 

 

 

Nume Donatie Data
Pamela Gheorghe 10 February 25, 2019
Anonim 10 February 22, 2019
Anonim 10 February 20, 2019
Anonim 44 February 19, 2019
Anonim 2 February 14, 2019
Anonim 21 February 08, 2019
Anonim 10 February 08, 2019
Anonim 85 February 07, 2019
Anonim 10 February 06, 2019
Anca Bud 50 February 05, 2019
Anonim 20 February 04, 2019
Anonim 40 February 01, 2019
Adrian Colgiu 10 January 31, 2019
Mihaela Dumitru 1 January 17, 2019
Anonim 2 January 13, 2019
Anonim 10 January 08, 2019
Anonim 10 January 06, 2019
Paun Andrei 20 January 04, 2019
Corina Hossu 20 December 31, 2018
Grigore-Dan Zaharia 10 December 27, 2018
Mihaela Boicescu 10 December 24, 2018
Ioana Feodorov 50 December 23, 2018
Anonim 10 December 22, 2018
Anonim 2 December 22, 2018
Cristina Armasu 10 December 21, 2018
Anonim 10 December 21, 2018
Elena-Florentina Udila 20 December 20, 2018
Liliana Dimitriu 10 December 20, 2018
Elena-Irina Latis-Prisacaru 10 December 19, 2018
iuliana milea 20 December 18, 2018
Anonim 100 December 18, 2018
Daniela Foianu 10 December 18, 2018
Anonim 20 December 17, 2018
Anonim 10 December 16, 2018
Anonim 10 December 14, 2018
Anca Stroescu 10 December 13, 2018
Anonim 10 December 12, 2018
Anonim 10 December 12, 2018
Anonim 2 December 10, 2018
Anonim 10 December 09, 2018
Claudiu-Laurentiu Avram 100 November 27, 2018
Anonim 10 November 27, 2018
Anonim 5 November 25, 2018
Irina Ciochir 10 November 25, 2018
Anonim 10 November 24, 2018
Anonim 2 November 24, 2018
Cristina Mihai 10 November 24, 2018
Cristiana Casu 2 November 24, 2018
Olesea Spinu 10 November 24, 2018
Dragos Grasu 20 November 24, 2018
Anonim 10 November 23, 2018
Dobre Marilena 10 November 23, 2018
Vai Bajenaru 10 November 23, 2018
Ioana Scarlatescu 2 November 23, 2018
Adina Comanac 2 November 22, 2018
VICENTIU DOGARU 10 November 22, 2018
Otilia Bondei 20 November 22, 2018
Anonim 10 November 21, 2018
Anonim 10 November 21, 2018
Emma Nadolu 10 November 21, 2018
Anonim 2 November 21, 2018
Anonim 45 November 21, 2018
Anonim 10 November 21, 2018
Anca Mitrea 10 November 20, 2018
Marina Popescu 10 November 20, 2018
Anonim 500 November 20, 2018
Anonim 6 November 20, 2018
Anonim 10 November 19, 2018
Anonim 2 November 19, 2018
Dan Pintea 5 November 19, 2018
Anonim 10 November 19, 2018
Anonim 10 November 19, 2018
Anonim 2 November 19, 2018
Cristian Gabriel Calin 2 November 19, 2018
Anonim 5 November 19, 2018
Anonim 10 November 19, 2018
Anonim 30 November 19, 2018
Mariana Nastac 10 November 19, 2018
Anonim 10 November 19, 2018
Ioana Petre 10 November 19, 2018
Florin Faur 3 November 19, 2018
Anonim 10 November 19, 2018
Anonim 10 November 19, 2018
Anonim 2 November 19, 2018
Cojocraru Iulia 10 November 19, 2018
Anonim 50 November 19, 2018
Anonim 10 November 19, 2018
Stroe Oana 10 November 19, 2018
Anonim 2 November 17, 2018
Posta Nicoleta 10 November 12, 2018
Cristina Calvo 200 November 12, 2018
Anonim 2 November 04, 2018
Magda Elena Slave 50 November 03, 2018
Anonim 1 November 02, 2018
Alina Ephraims 10 October 30, 2018
Laura Stefania Ardeleanu 2 October 30, 2018
Anonim 3 October 30, 2018
Anonim 2 October 30, 2018
Flavia Goldea 10 October 30, 2018
Anonim 2 October 30, 2018
Anonim 2 October 29, 2018
Anonim 2 October 29, 2018
Ana-Maria Vasilescu 1 October 29, 2018
Daniela Perijoc 2 October 29, 2018
Anonim 2 October 29, 2018
Alexandra Buraga 10 October 29, 2018
Anonim 5 October 29, 2018
Sinziana Iacob 10 October 29, 2018
Carla Maris 2 October 29, 2018
Patricia Negoita 2 October 29, 2018
Suta Anda Maria 10 October 29, 2018
Anonim 6 October 29, 2018
Mădălina Jireghe 1 October 29, 2018
Gabriela Andriescu 2 October 29, 2018
Anonim 2 October 29, 2018
Roxana Totoiu 2 October 29, 2018
Anonim 10 October 29, 2018
Andreea Bunescu 10 October 29, 2018
Alexandru Miron 10 October 28, 2018
monica dumitru 10 October 27, 2018
Camelia Oancea 100 October 26, 2018
Irina Sfarlea 100 October 26, 2018
Anonim 10 October 26, 2018
Irina Georgescu 10 October 26, 2018
Anca Velcea 10 October 26, 2018
Beatrice Bojin 2 October 26, 2018
Yasmina Ozana 3 October 25, 2018
Cristina Kovacs 10 October 25, 2018
Stela ALEXANDRESCU 21 October 25, 2018
Alina Mircescu 10 October 25, 2018
Dumitru Răzvan Elchin 2 October 25, 2018
Anonim 20 October 25, 2018
Anonim 15 October 25, 2018
Camelia Carmen GHETU 100 October 25, 2018
Tudora Ionita 10 October 24, 2018
Silvia Saveschi 10 October 24, 2018
Anonim 10 October 24, 2018
Marinela Preda 10 October 24, 2018
Daniel Negoita 100 October 24, 2018
Anonim 50 October 23, 2018
Ludovic Mayer 10 October 23, 2018
Mihaela Șinicu 10 October 23, 2018
Mihaela Mihai 10 October 23, 2018
Elena Gogu 10 October 23, 2018
Anonim 65 October 23, 2018
Anonim 400 October 22, 2018
Ionela Godei 15 October 22, 2018
Cristina Bunea 10 October 22, 2018
Anonim 10 October 22, 2018
Anonim 10 October 22, 2018
Anonim 10 October 22, 2018
Robert Grozav 2 October 21, 2018
ALEXANDRA Popescu 6 October 21, 2018
Valentin Bargaoanu 10 October 21, 2018
Gutau Nicoleta 5 October 21, 2018
Ionica Badea 10 October 21, 2018
Anonim 21 October 21, 2018
Florin Morte 2 October 21, 2018
Anonim 50 October 21, 2018
Anonim 10 October 21, 2018
Anonim 10 October 20, 2018
Anonim 50 October 20, 2018
Anonim 2 October 20, 2018
Anonim 10 October 20, 2018
Ionut Vasilari 20 October 20, 2018
Ninel Toma 10 October 20, 2018
Florentina Popa 10 October 20, 2018
Dogaru Vicentiu 2 October 20, 2018
Ana Soare 10 October 20, 2018
DAN IRIMESCU 2 October 20, 2018
Anonim 10 October 20, 2018
Monica Ilie 50 October 20, 2018
Vergu Cristian 100 October 20, 2018
Anonim 50 October 20, 2018
Soare Constantin Daniel 10 October 20, 2018
Anonim 10 October 20, 2018
Anonim 10 October 20, 2018
Livia Trofin 10 October 20, 2018
Marius Daniel Draganescu 10 October 20, 2018
Madalina Oaie 50 October 20, 2018
Mihai Bizdu 10 October 20, 2018
Bezvolev Bezvolev 10 October 20, 2018
Monalisa Georgescu 10 October 20, 2018
Mirela Onut 100 October 20, 2018
Elena Simona Draganescu 10 October 20, 2018
Draganescu Elena Simona 10 October 20, 2018
Adriana Negoita 10 October 20, 2018
Daniel Negoita 10 October 20, 2018